Disclaimer (mohim)

përgjegjësimohim

Personat që kërkojnë informacion në faqen e internetit të LanaLu Boys & Girls pranojnë kushtet e mëposhtme. Çdo marrëveshje e veçantë për shërbime ose produkte individuale të LanaLu Boys & Girls është shtesë e këtyre kushteve.

1. Nuk ka garanci për plotësinë dhe korrektësinë

Informacioni i publikuar në faqen e internetit ofrohet nga LanaLu Boys & Girls ekskluzivisht për përdorim personal dhe për qëllime informative. Ato mund të ndryshohen në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak. LanaLu Boys & Girls nuk garanton (as shprehimisht dhe as në mënyrë implicite) se informacioni i publikuar në LanaLu Boys & Girls është i saktë, i plotë dhe i përditësuar, edhe nëse është treguar kujdesi i duhur në mbledhjen e tij nga burime që konsiderohen të besueshme.

2. Kufizimet e Përgjegjësisë

LanaLu Boys & Girls nuk pranon asnjë përgjegjësi për çdo humbje ose dëmtim të çfarëdo lloji - qoftë dëm i drejtpërdrejtë, i tërthortë ose pasues që rezulton nga përdorimi ose qasja në faqen e internetit të LanaLu Boys & Girls ose nga lidhjet në faqet e internetit të palëve të treta. LanaLu Boys & Girls nuk garanton që asnjë pjesë e faqes së saj të internetit do të funksionojë pa gabime. Përveç kësaj, LanaLu Boys & Girls refuzon çdo përgjegjësi për manipulimin e sistemit të IT të përdoruesit të internetit nga persona të paautorizuar. LanaLu Boys & Girls thekson shprehimisht rrezikun e viruseve dhe mundësinë e sulmeve të hakerave të synuara. Për të luftuar viruset, ne rekomandojmë përdorimin e versioneve aktuale të shfletuesit dhe instalimin e softuerit antivirus të përditësuar vazhdimisht. Në përgjithësi duhet të shmangni hapjen e e-mail-eve me origjinë të panjohur dhe bashkëngjitjet e papritura në një e-mail.

3. Përdorimi i faqes së internetit LanaLu Boys & Girls

E gjithë përmbajtja (dizajni, teksti, grafika) e faqes së internetit LanaLu Boys & Girls mbrohet nga e drejta e autorit. Elementet individuale të faqes në internet i përkasin ekskluzivisht operatorit të faqes LanaLu Boys & Girls. Ruajtja ose printimi i faqeve dhe/ose seksioneve individuale të faqes së internetit LanaLu Boys & Girls lejohet vetëm nëse burimi është cituar plotësisht. Duke ruajtur ose dublikuar ndryshe softuer ose të dhëna të tjera në faqen e internetit të LanaLu Boys & Girls, kushtet përkatëse të përdorimit konsiderohen se janë pranuar. Të gjitha të drejtat pronësore mbeten tek LanaLu Boys & Girls. Riprodhimi (i plotë ose i pjesshëm), transmetimi (elektronik ose me mjete të tjera), modifikimi, lidhja ose përdorimi i faqes së internetit të LanaLu Boys & Girls lejohet vetëm me pëlqimin e shprehur dhe me shkrim të LanaLu Boys & Girls. Në veçanti, ndalohet gjithashtu përdorimi i mjeteve që thërrasin, indeksojnë dhe/ose transmetojnë në mënyrë sistematike dhe automatike përmbajtje nga LanaLu Boys & Girls (p.sh. të ashtuquajturat merimanga, zvarritës dhe mjete të tjera të automatizuara). LanaLu Boys & Girls rezervon shprehimisht të drejtën për të ndërmarrë veprime kundër atyre që janë përgjegjës, përkatësisht të pretendojnë për dëmshpërblime.

4. Uebfaqe të lidhura (lidhje)

Disa lidhje në faqen e internetit të LanaLu Boys & Girls çojnë në faqet e internetit të palëve të treta. Këto janë krejtësisht jashtë kontrollit të LanaLu Boys & Girls, prandaj LanaLu Boys & Girls nuk pranon asnjë përgjegjësi për korrektësinë, plotësinë dhe ligjshmërinë e përmbajtjes së faqeve të tilla të internetit ose të ndonjë oferte dhe (shërbimi) të performancës që përmban.